Врсте речи у српском језику су:

  1. Именице
  2. Заменице
  3. Придеви
  4. Бројеви
  5. Глаголи
  6. Прилози
  7. Предлози
  8. Узвици
  9. Везници
  10. Речце