лат.: одлука (пресуда, решење), нарочито део пресуде (изрека пресуде) којим се директно одлучује o тужбеном захтеву и сношењу парничних трошкова.
видети такође: диспозитивна норма.