Такође погледајте:
U+9577, 長
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9577

[U+9576]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+9578]
 
Објашњење.

Изговор:

пинјин: zhǎng  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

168

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 1. 26 弟兄掌管就是 族長分別
  1. 26 Zhè shì luó tā de dìxiōng zhǎngguǎn fǔ kù de shèng wù, jiùshì dà wèi wáng hé zhòng zúzhǎng, qiānfū zhǎng, bǎi fu zhǎng, bìng jūn zhǎng, suǒ fēnbié wèi shèng de wù.
   1. 26. Овај Селомит и браћа његова беху над свим благом од посвећених ствари, које посвети цар Давид и поглавари домова отачких и хиљадници и стотиници и војводе;

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 不氣長不气长
 2. 久長久长 (jiǔcháng)
 3. 伸長伸长 (shēncháng)
 4. 保長保长
 5. 修長修长
 6. 優長优长
 7. 內長城内长城
 8. 全長全长 (quáncháng)
 9. 外長城外长城
 10. 天長節天长节
 11. 寸長寸长
 12. 專長专长 (zhuāncháng)
 13. 履長履长
 14. 廣長舌广长舌
 15. 延長延长 (yáncháng)
 16. 延長線延长线 (yánchángxiàn)
 17. 延長賽延长赛
 18. 悠長悠长
 19. 所長所长 (suǒzhǎng)
 20. 手長的手长的
 21. 扛長活扛长活
 22. 拉長拉长 (lācháng)
 23. 拉長線拉长线
 24. 拉長臉拉长脸
 25. 揚長扬长
 26. 擅長擅长 (shàncháng)
 27. 斜長石斜长石 (xiéchángshí)
 28. 月長石月长石 (yuèchángshí)
 29. 波長波长 (bōcháng)
 30. 深長深长 (shēncháng)
 31. 漫長漫长 (màncháng)
 32. 片長片长
 33. 特長特长 (tècháng)
 34. 狹長狭长 (xiácháng)
 35. 瘦長瘦长
 36. 睡長覺睡长觉
 37. 短長短长
 38. 等長等长
 39. 細長细长
 40. 綿長绵长 (miáncháng)
 41. 說短長说短长
 42. 說長短说长短
 43. 賣長舌卖长舌
 44. 身長身长 (shēncháng)
 45. 車長车长 (chēzhǎng)
 46. 輝長岩辉长岩
 47. 長三长三
 48. 長世长世
 49. 長久长久 (chángjiǔ)
 50. 長亭长亭
 51. 長人长人
 52. 長休告长休告
 53. 長休飯长休饭
 54. 長住长住
 55. 長便长便
 56. 長信宮长信宫
 57. 長假长假
 58. 長兵长兵
 59. 長冊长册
 60. 長刀长刀 (chángdāo)
 61. 長句长句
 62. 長吁长吁
 63. 長吟长吟
 64. 長吻魚长吻鱼
 65. 長命长命 (chángmìng)
 66. 長命縷长命缕
 67. 長命釘长命钉
 68. 長命鎖长命锁
 69. 長嘆长叹 (chángtàn)
 70. 長嘯长啸
 71. 長噸长吨
 72. 長圍长围
 73. 長圓长圆
 74. 長坂长坂
 75. 長坂坡长坂坡
 76. 長城长城 (Chángchéng)
 77. 長堤长堤
 78. 長壽长寿 (chángshòu)
 79. 長壽麵长寿面
 80. 長夏长夏
 81. 長夜长夜 (chángyè)
 82. 長夜飲长夜饮
 83. 長夫长夫
 84. 長存长存 (chángcún)
 85. 長安长安] (Cháng'ān)
 86. 長尾猴长尾猴
 87. 長尾雞长尾鸡
 88. 長尾鮫长尾鲛
 89. 長局长局
 90. 長居长居
 91. 長島长岛 (Chángdǎo)
 92. 長崎长崎 (Chángqí)
 93. 長川长川
 94. 長工长工 (chánggōng)
 95. 長干巷长干巷
 96. 長干曲长干曲
 97. 長年长年 (chángnián)
 98. 長年菜长年菜
 99. 長庚长庚
 100. 長度长度 (chángdù)
 101. 長廊长廊
 102. 長征长征 (chángzhēng)
 103. 長思长思
 104. 長性长性
 105. 長恨傳长恨传
 106. 長恨歌长恨歌
 107. 長慶集长庆集
 108. 長慶體长庆体
 109. 長戳长戳
 110. 長才长才
 111. 長打长打
 112. 長技长技
 113. 長挑长挑
 114. 長揖长揖
 115. 長攙攙长搀搀
 116. 長方长方
 117. 長方形长方形 (chángfāngxíng)
 118. 長方體长方体
 119. 長日长日
 120. 長明燈长明灯
 121. 長春花长春花
 122. 長曆长历
 123. 長書长书
 124. 長期长期 (chángqī)
 125. 長材长材
 126. 長板长板
 127. 長林长林
 128. 長枷长枷
 129. 長案长案
 130. 長條兒长条儿
 131. 長條圖长条图
 132. 長楊长杨
 133. 長楸长楸
 134. 長槍长枪] (chángqiāng)
 135. 長樂长乐
 136. 長樂宮长乐宫 (Chánglègōng)
 137. 長歌长歌
 138. 長歲錢长岁钱
 139. 長毛长毛
 140. 長毛絨长毛绒
 141. 長毛象长毛象 (chángmáoxiàng)
 142. 長江长江 (Cháng Jiāng)
 143. 長河长河 (chánghé)
 144. 長法长法
 145. 長波长波 (chángbō)
 146. 長流长流
 147. 長漏长漏
 148. 長灘长滩 (Chángtān)
 149. 長班长班
 150. 長生长生 (chángshēng)
 151. 長生庫长生库
 152. 長生果长生果 (chángshēngguǒ)
 153. 長生殿长生殿 (Chángshēng Diàn)
 154. 長白山长白山 (Chángbáishān)
 155. 長相思长相思
 156. 長眠长眠 (chángmián)
 157. 長短长短 (chángduǎn)
 158. 長短句长短句
 159. 長石长石 (chángshí)
 160. 長程长程
 161. 長空长空
 162. 長竿长竿
 163. 長笛长笛 (chángdí)
 164. 長策长策
 165. 長箋长笺
 166. 長算长算
 167. 長篇长篇 (chángpiān)
 168. 長紅长红
 169. 長統襪长统袜 (chángtǒngwà)
 170. 長線长线
 171. 長編长编
 172. 長纓长缨
 173. 長耳公长耳公
 174. 長耳鴞长耳鸮
 175. 長腰长腰
 176. 長腳蜂长脚蜂
 177. 長臂猿长臂猿 (chángbìyuán)
 178. 長臂蝦长臂虾
 179. 長至长至
 180. 長舌长舌
 181. 長舌婦长舌妇
 182. 長舌頭长舌头
 183. 長著臉长著脸
 184. 長處长处 (chángchù)
 185. 長號长号 (chánghào)
 186. 長虹长虹
 187. 長蟲长虫
 188. 長行长行
 189. 長衫长衫 (chángshān)
 190. 長袂长袂
 191. 長袍长袍
 192. 長角果长角果
 193. 長解长解
 194. 長話长话
 195. 長調长调 (chángdiào)
 196. 長談长谈 (chángtán)
 197. 長豇豆长豇豆
 198. 長足长足
 199. 長跑长跑 (chángpǎo)
 200. 長跪长跪 (chángguì)
 201. 長路长路
 202. 長車长车
 203. 長轂长毂
 204. 長辭长辞
 205. 長途长途 (chángtú)
 206. 長逝长逝 (chángshì)
 207. 長遠长远 (chángyuǎn)
 208. 長邁长迈
 209. 長針长针 (chángzhēn)
 210. 長鋏长铗
 211. 長鋒筆长锋笔
 212. 長錢长钱
 213. 長鎗长鎗
 214. 長鎩长鎩
 215. 長鏡頭长镜头
 216. 長鑱长镵
 217. 長門长门 (zhǎngmén)
 218. 長門賦长门赋
 219. 長關长关
 220. 長陵长陵
 221. 長隨长随
 222. 長離长离
 223. 長青长青 (chángqīng)
 224. 長青樹长青树
 225. 長項长项
 226. 長頭布长头布
 227. 長頸鹿长颈鹿 (chángjǐnglù)
 228. 長風长风
 229. 長馬长马
 230. 長驅长驱 (chángqū)
 231. 長骨长骨
 232. 長髮长发 (chángfà)
 233. 長鬣长鬣
 234. 長鯨长鲸
 235. 長鳴长鸣
 236. 長黑长黑
 237. 長鼓长鼓
 238. 長鼻目长鼻目
 239. 長齋长斋
 240. 長齡长龄
 241. 長龍长龙 (chánglóng)
 242. 音長音长
 243. 頎長颀长
 244. 馬齒長马齿长


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

167 169