U+6240, 所
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6240

[U+623F]
CJK Unified Ideographs
[U+6241]

Кинески


 
Објашњење.

Изговор:

пинјин: suǒ  
Аудио:  noicon(датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

63

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 3. Мојсијева, глава 27

 1. 18 倘若以後分別祭司[1][2][2]價值
  1. 18 Tǎngruò zài xǐ nián yǐhòu jiāng dì fēnbié wèi shèng, jìsī jiù yào ànzhe wèi dào xǐ nián suǒ shèng de nián shù, tuīsuàn jiàzhí. Yě yào cóngsuǒ gū de jiǎn qù jiàzhí.
   1. 18. Ако ли после опросне године заветује њиву своју, тада нека му свештеник прорачуна новце према броју година које остају до опросне године, и нека се одбије до твоје цене.
    1. 3 Мој. 25:15
     1. 17 19

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 一無所好一无所好
 2. 一無所得一无所得
 3. 一無所成一无所成
 4. 一無所有一无所有 (yīwúsuǒyǒu)
 5. 一無所求一无所求
 6. 一無所獲一无所获 (yīwúsuǒhuò)
 7. 一無所知一无所知 (yīwúsuǒzhī)
 8. 一無所長一无所长
 9. 不出所料 (bùchūsuǒliào)
 10. 不明所以 (bùmíng suǒyǐ)
 11. 不為所動不为所动
 12. 不知所云
 13. 不知所以
 14. 不知所喻
 15. 不知所措 (bùzhīsuǒcuò)
 16. 不知所終不知所终
 17. 不知所言
 18. 不負所托不负所托
 19. 事務所事务所 (shìwùsuǒ)
 20. 交易所 (jiāoyìsuǒ)
 21. 人心所向
 22. 人心所歸人心所归
 23. 介紹所介绍所 (jièshàosuǒ)
 24. 他無所有他无所有
 25. 任所
 26. 住所 (zhùsuǒ)
 27. 何所不為何所不为
 28. 便所 (biànsuǒ)
 29. 個人所得个人所得
 30. 公共場所公共场所 (gōnggòng chǎngsuǒ)
 31. 公共廁所公共厕所 (gōnggòng cèsuǒ)
 32. 公所
 33. 分駐所分驻所
 34. 利潤所得利润所得
 35. 前所未有 (qiánsuǒwèiyǒu)
 36. 前所未聞前所未闻
 37. 前所未見前所未见
 38. 力所能及 (lìsuǒnéngjí)
 39. 勢所必然势所必然
 40. 北所羅門北所罗门
 41. 匪夷所思
 42. 區公所区公所
 43. 千人所指
 44. 千夫所指
 45. 各執所見各执所见
 46. 各得其所
 47. 各有所長各有所长
 48. 各盡所能各尽所能
 49. 名義所得名义所得
 50. 哨所 (shàosuǒ)
 51. 國民所得国民所得
 52. 在所不免
 53. 在所不惜
 54. 在所不辭在所不辞
 55. 在所難免在所难免
 56. 場所场所 (chǎngsuǒ)
 57. 墳所坟所
 58. 多歷年所多历年所 (duō lì niánsuǒ)
 59. 大勢所趨大势所趋
 60. 大失所望
 61. 失所 (shīsuǒ)
 62. 如所周知
 63. 如有所失
 64. 娛樂場所娱乐场所
 65. 學有所用学有所用
 66. 學非所用学非所用
 67. 安身之所
 68. 定所
 69. 容身之所
 70. 寄顏無所寄颜无所
 71. 寓所 (yùsuǒ)
 72. 實質所得实质所得
 73. 居所 (jūsuǒ)
 74. 居無定所居无定所
 75. 屯所
 76. 市公所
 77. 年所 (niánsuǒ)
 78. 廁所厕所 (cèsuǒ)
 79. 強人所難强人所难
 80. 得償所願得偿所愿
 81. 得其所
 82. 得其所哉
 83. 得所
 84. 從心所欲从心所欲
 85. 忘其所以
 86. 恣心所欲
 87. 情之所鍾情之所钟
 88. 所事
 89. 所以 (suǒyǐ)
 90. 所以然
 91. 所伏
 92. 所作所為所作所为 (suǒzuòsuǒwéi)
 93. 所剩無幾所剩无几
 94. 所司
 95. 所向披靡
 96. 所向無前所向无前
 97. 所向無敵所向无敌
 98. 所圖不軌所图不轨
 99. 所在 (suǒzài)
 100. 所在地 (suǒzàidì)
 101. 所在多有
 102. 所天
 103. 所嫁非人
 104. 所屬所属 (suǒshǔ)
 105. 所幸 (suǒxìng)
 106. 所得 (suǒdé)
 107. 所得彈性所得弹性
 108. 所得稅所得税 (suǒdéshuì)
 109. 所思
 110. 所有 (suǒyǒu)
 111. 所有人
 112. 所有格 (suǒyǒugé)
 113. 所有權所有权 (suǒyǒuquán)
 114. 所有權狀所有权状
 115. 所欽所钦
 116. 所歡所欢
 117. 所為所为 (suǒwéi)
 118. 所生
 119. 所由
 120. 所知 (suǒzhī)
 121. 所算
 122. 所羅門所罗门 (Suǒluómén)
 123. 所見所见 (suǒjiàn)
 124. 所見所聞所见所闻
 125. 所見略同所见略同 (suǒjiàn lüè tóng)
 126. 所託非人所托非人
 127. 所謀輒左所谋辄左
 128. 所謂所谓 (suǒwèi)
 129. 所費不貲所费不赀
 130. 所長所长 (suǒzhǎng)
 131. 所除
 132. 托兒所托儿所 (tuō'érsuǒ)
 133. 投其所好
 134. 拘留所 (jūliúsuǒ)
 135. 招待所 (zhāodàisuǒ)
 136. 收容所
 137. 故所
 138. 旌旗所指
 139. 時勢所迫时势所迫
 140. 時望所歸时望所归
 141. 暢所欲言畅所欲言
 142. 會所会所 (huìsuǒ)
 143. 有所不知 (yǒusuǒbùzhī)
 144. 有所作為有所作为
 145. 有所思
 146. 有所顧忌有所顾忌
 147. 未知所措
 148. 果如所料
 149. 棲所栖所
 150. 棲流所栖流所
 151. 歷有年所历有年所
 152. 死得其所
 153. 毛所得
 154. 毫無所懼毫无所惧
 155. 毫無所知毫无所知
 156. 河泊所
 157. 派出所 (pàichūsuǒ)
 158. 流離失所流离失所 (liúlíshīsuǒ)
 159. 為所欲為为所欲为
 160. 無忝所生无忝所生
 161. 無所不作无所不作
 162. 無所不包无所不包
 163. 無所不及无所不及
 164. 無所不在无所不在
 165. 無所不容无所不容
 166. 無所不曉无所不晓
 167. 無所不有无所不有
 168. 無所不為无所不为 (wúsuǒbùwéi)
 169. 無所不知无所不知
 170. 無所不能无所不能
 171. 無所不至无所不至
 172. 無所不談无所不谈
 173. 無所不通无所不通
 174. 無所事事无所事事 (wúsuǒshìshì)
 175. 無所作為无所作为 (wú suǒ zuòwéi)
 176. 無所得无所得
 177. 無所忌憚无所忌惮
 178. 無所牽掛无所牵挂
 179. 無所用心无所用心
 180. 無所畏忌无所畏忌
 181. 無所畏懼无所畏惧
 182. 無所謂无所谓 (wúsuǒwèi)
 183. 無所遁形无所遁形 (wú suǒ dùn xíng)
 184. 無所適從无所适从
 185. 無所顧忌无所顾忌
 186. 無所顧憚无所顾惮
 187. 版權所有版权所有 (bǎnquán suǒyǒu)
 188. 理所不容
 189. 理所必然
 190. 理所當然理所当然 (lǐsuǒdāngrán)
 191. 用其所長用其所长
 192. 用非所學用非所学
 193. 療養所疗养所 (liáoyǎngsuǒ)
 194. 百無所忌百无所忌
 195. 百無所成百无所成
 196. 盡其所長尽其所长
 197. 盡展所長尽展所长
 198. 監所监所
 199. 目光所及
 200. 目所未睹
 201. 看守所 (kānshǒusuǒ)
 202. 眾所周知众所周知 (zhòngsuǒzhōuzhī)
 203. 眾所熟知众所熟知
 204. 眾所瞻望众所瞻望
 205. 眾所矚目众所瞩目
 206. 眾望所依众望所依
 207. 眾望所歸众望所归
 208. 眾望所積众望所积
 209. 眾毀所歸众毁所归
 210. 眾目所歸众目所归
 211. 研究所 (yánjiūsuǒ)
 212. 禁所
 213. 禮俗所拘礼俗所拘
 214. 答非所問答非所问
 215. 純所得纯所得
 216. 罄其所有
 217. 罔知所措
 218. 習藝所习艺所
 219. 老有所終老有所终
 220. 聞所未聞闻所未闻
 221. 聲色場所声色场所
 222. 興之所至兴之所至
 223. 若有所亡
 224. 若有所喪若有所丧
 225. 若有所失
 226. 若有所思
 227. 若有所聞若有所闻
 228. 莫知所措
 229. 莫知所為莫知所为
 230. 莫知所謂莫知所谓
 231. 處所处所 (chùsuǒ)
 232. 虛擬診所虚拟诊所
 233. 行所無事行所无事
 234. 衛所卫所
 235. 衛生所卫生所
 236. 見所未見见所未见
 237. 觀察所观察所
 238. 觸目所及触目所及
 239. 計無所出计无所出
 240. 計無所施计无所施
 241. 診所诊所 (zhěnsuǒ)
 242. 診療所诊疗所
 243. 課稅所得课税所得
 244. 謄錄所誊录所
 245. 證所稅证所税
 246. 變電所变电所
 247. 負所得稅负所得税
 248. 軍所军所
 249. 遂其所願遂其所愿
 250. 過所过所
 251. 適得其所适得其所
 252. 避難所避难所 (bìnànsuǒ)
 253. 邏所逻所
 254. 鄉公所乡公所
 255. 配所
 256. 鋒芒所向锋芒所向
 257. 鎮公所镇公所 (zhèngōngsuǒ)
 258. 阿其所好
 259. 陳列所陈列所
 260. 隨心所欲随心所欲
 261. 難償所願难偿所愿
 262. 靡知所措
 263. 頓失所依顿失所依
 264. 頭足異所头足异所
 265. 風化場所风化场所
 266. 風月場所风月场所
 267. 點檢所点检所


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Корејски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

 1. 3. Мојсијева Chapter27 ויקרא פרק27[1]
 2. 2,0 2,1 利未記 27 [2]

Шаблон:Kateg3 Шаблон:Kateg

Спољашње везе

 • [archchinese.com [3]]
 • [[]]

Претходна Страна Наредна

 • ... broj strane ... broj strane