เครื่องบูชา

ТајскиУреди

รื่

เครื่องบูชา

Примери:

 บท 4

3 ยู่วันึ่ว่ อิด้นำม้ร่ป็เครื่องบูชาห์
Xyū̀ mā wạn h̄nụ̀ng prākt̩ ẁā khā xin dị̂ nả p̄hl mị̂ cāk rị̀ nā mā pĕn kherụ̄̀xngbūchā t̄hwāy phra ye ḥo wāh̄̒