Такође погледајте: 𝌠
U+4E8B, 事
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8B

[U+4E8A]
CJK Unified Ideographs
[U+4E8C]
 
Редослед писања карактера事 .

Изговор:

пинјин: shì  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

6

Значења:

 1. ствар
 2. посао
 3. догађај

Примери:

 1. 这是怎么回事? - О чему је реч?
 2. 明天我有很多事儿。 - Сутра имам много обавеза.
 3. 6 你們弟兄以色列 揀選出來耶和華你們賞賜辦理[1]
  1. 6 Wǒ yǐ jiāng nǐmen de dìxiōng lì wèi rén, cóng yǐsèliè rén zhōng jiǎnxuǎn chūlái guī yēhéhuá, shì gěi nǐmen wèi shǎngcì de, wèi yào bànlǐ huì mù de shì.
   1. 6. Јер ево, ја узех браћу вашу Левите између синова Израиљевих, и вама су дани на дар за Господа, да врше службу у шатору од састанка.
    1. 4 Мој. 3:12

Синоними:


Хомофони:

Изведене речи:

 1. 一事
 2. 一回事
 3. 七事兒七事儿
 4. 七件事
 5. 三事
 6. 不中事
 7. 不事
 8. 不妨事
 9. 不害事
 10. 不懂事
 11. 不抵事
 12. 不是事
 13. 不曉事不晓事
 14. 不更事
 15. 不濟事不济事
 16. 不省事
 17. 不睹事
 18. 不知事
 19. 不礙事不碍事
 20. 不管事
 21. 不經事不经事
 22. 不解事
 23. 不識事不识事
 24. 世事 (shìshì)
 25. 主事
 26. 亂事乱事
 27. 了事 (liǎoshì)
 28. 了事環了事环
 29. 事不宜遲事不宜迟 (shìbùyíchí)
 30. 事不過三事不过三 (shìbùguòsān)
 31. 事主 (shìzhǔ)
 32. 事事 (shìshì)
 33. 事件 (shìjiàn)
 34. 事例 (shìlì)
 35. 事假 (shìjià)
 36. 事先 (shìxiān)
 37. 事前 (shìqián)
 38. 事功
 39. 事務事务 (shìwù)
 40. 事務官事务官 (shìwùguān)
 41. 事務所事务所 (shìwùsuǒ)
 42. 事勢事势 (shìshì)
 43. 事因
 44. 事奉 (shìfèng)
 45. 事宜 (shìyí)
 46. 事實事实 (shìshí)
 47. 事實審事实审
 48. 事後事后 (shìhòu)
 49. 事從事从
 50. 事急 (shìjí)
 51. 事情 (shìqíng)
 52. 事態事态 (shìtài)
 53. 事故 (shìgù)
 54. 事業事业 (shìyè)
 55. 事機事机 (shìjī)
 56. 事權事权
 57. 事物 (shìwù)
 58. 事理 (shìlǐ)
 59. 事產事产
 60. 事由 (shìyóu)
 61. 事由兒事由儿
 62. 事畜
 63. 事略
 64. 事端 (shìduān)
 65. 事節事节
 66. 事與願違事与愿违 (shìyǔyuànwéi)
 67. 事變事变 (shìbiàn)
 68. 事跡事迹
 69. 事蹟事迹 (shìjì)
 70. 事項事项 (shìxiàng)
 71. 事頭事头 (shìtóu)
 72. 事類事类
 73. 事體事体
 74. 人事 (rénshì)
 75. 他事 (tāshì)
 76. 任事
 77. 伏事 (fúshì)
 78. 何事 (héshì)
 79. 佚事
 80. 佛事
 81. 作佛事
 82. 來事兒来事儿
 83. 供事
 84. 侵事
 85. 俗事
 86. 個事个事
 87. 做事 (zuòshì)
 88. 做好事
 89. 傻事
 90. 僉事佥事
 91. 僨事偾事
 92. 僵事
 93. 僻事
 94. 內事内事
 95. 兩事家两事家
 96. 兩回事两回事
 97. 兩碼事两码事
 98. 公事 (gōngshì)
 99. 公事人
 100. 公事包 (gōngshìbāo)
 101. 公事房
 102. 公事錢公事钱
 103. 公事飯公事饭
 104. 共事 (gòngshì)
 105. 兵事
 106. 冬事
 107. 凡事 (fánshì)
 108. 凶事 (xiōngshì)
 109. 出事 (chūshì)
 110. 出事情
 111. 分內事分内事
 112. 刑事 (xíngshì)
 113. 刑事學刑事学
 114. 刑事局
 115. 刑事案
 116. 刑事犯
 117. 判事 (pànshì)
 118. 前事 (qiánshì)
 119. 副領事副领事
 120. 功事
 121. 動事动事
 122. 勝事胜事
 123. 千古事
 124. 即事 (jíshì)
 125. 即事詩即事诗
 126. 厭事厌事
 127. 去事
 128. 參事参事 (cānshì)
 129. 受事
 130. 古事記古事记
 131. 另碼事另码事
 132. 可事
 133. 司事 (sīshì)
 134. 同事 (tóngshì)
 135. 周事
 136. 和事佬 (héshìlǎo)
 137. 和事老
 138. 商事 (shāngshì)
 139. 問事问事
 140. 啟事启事 (qǐshì)
 141. 善事 (shànshì)
 142. 喜事 (xǐshì)
 143. 喪事丧事 (sāngshì)
 144. 回事
 145. 圃事
 146. 國事国事 (guóshì)
 147. 土事
 148. 執事执事 (zhíshì)
 149. 堂事
 150. 報事人报事人
 151. 塵事尘事 (chénshì)
 152. 壓事压事
 153. 壞事坏事
 154. 外事 (wàishì)
 155. 多事 (duōshì)
 156. 夢事梦事
 157. 大事 (dàshì)
 158. 大事業大事业
 159. 大事記大事记
 160. 大喜事
 161. 大家事
 162. 大小事
 163. 天下事
 164. 失事 (shīshì)
 165. 奇事 (qíshì)
 166. 奉事 (fèngshì)
 167. 女事
 168. 好事 (hǎoshì)
 169. 好事者
 170. 妙事
 171. 姻事
 172. 婚事 (hūnshì)
 173. 孝事
 174. 完事 (wánshì)
 175. 官事
 176. 害事
 177. 家事 (jiāshì)
 178. 家務事家务事
 179. 寒事
 180. 實事实事 (shíshì)
 181. 封事
 182. 將事将事
 183. 尋事寻事
 184. 小事 (xiǎoshì)
 185. 就事
 186. 工事 (gōngshì)
 187. 巧事 (qiǎoshì)
 188. 差事 (chāishi)
 189. 師事师事 (shīshì)
 190. 常事 (chángshì)
 191. 年事 (niánshì)
 192. 幹事干事 (gànshì)
 193. 幾事几事
 194. 底事
 195. 廳事厅事
 196. 彌事弥事
 197. 影事
 198. 往事 (wǎngshì)
 199. 後事后事 (hòushì)
 200. 從事从事 (cóngshì)
 201. 心事 (xīnshì)
 202. 心腹事 (xīnfùshì)
 203. 志事
 204. 快事
 205. 怕事
 206. 急事 (jíshì)
 207. 怪事 (guàishì)
 208. 恤事
 209. 恨事
 210. 情事 (qíngshì)
 211. 惹事 (rěshì)
 212. 感事
 213. 慘事惨事 (cǎnshì)
 214. 慮事虑事
 215. 憾事 (hànshì)
 216. 懂事 (dǒngshì)
 217. 懺事忏事
 218. 戎事
 219. 成事 (chéngshì)
 220. 戰事战事 (zhànshì)
 221. 戳事
 222. 房事 (fángshì)
 223. 所事
 224. 打官事
 225. 扮故事
 226. 找事
 227. 抄事
 228. 投事
 229. 招事
 230. 拿事
 231. 指事 (zhǐshì)
 232. 捉事人
 233. 探事人
 234. 接事
 235. 推事
 236. 損事损事
 237. 攤了事摊了事
 238. 攬事揽事
 239. 攬閒事揽闲事
 240. 政事 (zhèngshì)
 241. 故事 (gùshi)
 242. 故事書故事书
 243. 故事片 (gùshipiàn)
 244. 故事詩故事诗
 245. 敗事败事 (bàishì)
 246. 敘事叙事 (xùshì)
 247. 敘事句叙事句
 248. 敘事文叙事文
 249. 敘事曲叙事曲
 250. 敘事詩叙事诗 (xùshìshī)
 251. 敬事
 252. 敬事房
 253. 料事
 254. 新鮮事新鲜事
 255. 斷事断事
 256. 日事錢日事钱
 257. 春事
 258. 是事
 259. 時事时事 (shíshì)
 260. 暗事
 261. 暢事畅事
 262. 曉事晓事
 263. 更事
 264. 會事会事
 265. 月事
 266. 有事 (yǒushì)
 267. 服事 (fúshì)
 268. 末事
 269. 本事 (běnshì)
 270. 本分事
 271. 案事
 272. 樂事乐事
 273. 機事机事
 274. 橫事横事
 275. 欠事
 276. 正事 (zhèngshì)
 277. 正事主
 278. 武事
 279. 歲事岁事
 280. 歹事 (dǎishì)
 281. 歹事頭歹事头
 282. 死事
 283. 每事問每事问
 284. 民事 (mínshì)
 285. 求事
 286. 沒事没事 (méishì)
 287. 沒事人没事人
 288. 沒事哏没事哏
 289. 沒事狠没事狠
 290. 沒本事没本事
 291. 沒頭事没头事
 292. 法事
 293. 浪事
 294. 海事 (hǎishì)
 295. 涉事
 296. 混事
 297. 渾可事浑可事
 298. 渾閑事浑閑事
 299. 滋事 (zīshì)
 300. 濟事济事 (jìshì)
 301. 炊事 (chuīshì)
 302. 無事忙无事忙
 303. 無价事无价事
 304. 熟事
 305. 燈事灯事
 306. 物事 (wùshì)
 307. 犯事 (fànshì)
 308. 獃事
 309. 王事 (wángshì)
 310. 理事 (lǐshì)
 311. 理事會理事会 (lǐshìhuì)
 312. 理事長理事长 (lǐshìzhǎng)
 313. 理監事理监事
 314. 瑣事琐事 (suǒshì)
 315. 甚事
 316. 生事 (shēngshì)
 317. 用事 (yòngshì)
 318. 異事异事 (yìshì)
 319. 當事当事 (dāngshì)
 320. 當事人当事人 (dāngshìrén)
 321. 當事者当事者 (dāngshìzhě)
 322. 疙瘩事
 323. 白事 (báishì)
 324. 百事 (bǎishì)
 325. 百事通
 326. 盛事 (shèngshì)
 327. 盡人事尽人事
 328. 監事监事
 329. 省事 (shěngshì)
 330. 真事 (zhēnshì)
 331. 矇事蒙事
 332. 知事 (zhīshì)
 333. 知事僧
 334. 礙事碍事 (àishì)
 335. 祀事
 336. 禍事祸事 (huòshì)
 337. 私事 (sīshì)
 338. 秋事
 339. 稍事
 340. 穡事穑事
 341. 空頭事空头事
 342. 立事
 343. 竣事
 344. 管事
 345. 管閒事管闲事 (guǎnxiánshì)
 346. 糗事
 347. 紀事纪事
 348. 紅事红事
 349. 紅白事红白事 (hóngbáishì)
 350. 細事细事
 351. 給事中给事中
 352. 經事经事
 353. 緝事缉事
 354. 總幹事总干事
 355. 總領事总领事 (zǒnglǐngshì)
 356. 罕事
 357. 美事 (měishì)
 358. 聽事听事
 359. 聽事官听事官
 360. 聽事的听事的
 361. 肇事 (zhàoshì)
 362. 肇事者
 363. 能事
 364. 舉事举事 (jǔshì)
 365. 舊事旧事 (jiùshì)
 366. 花事
 367. 苦事
 368. 苦差事
 369. 菲人事
 370. 萬事万事 (wànshì)
 371. 萬事通万事通
 372. 落白事
 373. 董事 (dǒngshì)
 374. 董事會董事会 (dǒngshìhuì)
 375. 董事長董事长 (dǒngshìzhǎng)
 376. 董監事董监事
 377. 蕆事蒇事
 378. 處事处事 (chǔshì)
 379. 虧心事亏心事 (kuīxīnshì)
 380. 蠶事蚕事
 381. 行事 (xíngshì)
 382. 行事曆行事历
 383. 襄事
 384. 要事
 385. 視事视事 (shìshì)
 386. 親事亲事 (qīnshì)
 387. 解事
 388. 記事记事 (jìshì)
 389. 記事兒记事儿
 390. 記事本记事本 (jìshìběn)
 391. 訟事讼事
 392. 訪事访事
 393. 許事许事
 394. 評事评事
 395. 詹事
 396. 誤事误事 (wùshì)
 397. 說事说事
 398. 請事请事
 399. 論事论事
 400. 諳事谙事
 401. 謀事谋事 (móushì)
 402. 議事议事 (yìshì)
 403. 議事廳议事厅
 404. 象事
 405. 買人事买人事
 406. 費事费事 (fèishì)
 407. 賣本事卖本事
 408. 賤事贱事
 409. 起事 (qǐshì)
 410. 趣事 (qùshì)
 411. 身後事身后事
 412. 軍事军事 (jūnshì)
 413. 軍事犯军事犯
 414. 軼事轶事
 415. 辦事办事 (bànshì)
 416. 辦事員办事员 (bànshìyuán)
 417. 辦事處办事处 (bànshìchù)
 418. 農事农事 (nóngshì)
 419. 逆事
 420. 這回事这回事
 421. 這號事这号事
 422. 通事 (tōngshì)
 423. 通事官
 424. 逸事 (yìshì)
 425. 遂事
 426. 選事选事
 427. 遺事遗事
 428. 鄙事
 429. 醜事丑事 (chǒushì)
 430. 里幹事里干事
 431. 錄事录事
 432. 閒事闲事 (xiánshì)
 433. 闖事闯事
 434. 陰事阴事
 435. 陳事陈事
 436. 隨事随事
 437. 雜事杂事 (záshì)
 438. 難事难事 (nánshì)
 439. 韻事韵事 (yùnshì)
 440. 頂事顶事
 441. 順事顺事
 442. 領事领事 (lǐngshì)
 443. 領事館领事馆 (lǐngshìguǎn)
 444. 風流事风流事
 445. 風火事风火事
 446. 餘事余事
 447. 首事 (shǒushì)
 448. 鬧事闹事 (nàoshì)
 449. 鬼故事
 450. 麼子事么子事ХСК ниво:

2Референце

Шаблон:Kate

Спољашње везе

 • [yellowbridge [1]]

Корејски

Hanja