U+7528, 用
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7528

[U+7527]
CJK Unified Ideographs
[U+7529]
 
Објашњење.

Изговор:

пинјин: yòng  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

101

Значења:

...

Примери:

 Агеј, глава 2

 1. 12 有人衣襟衣襟挨著食物便祭司
  1. 12 Shuō, ruò yǒurén yòng yījīn dōu shèng ròu, zhè yījīn āizhe bǐng, huò tāng, huò jiǔ, huò yóu, huò bié de shíwù, biàn suàn wèi shèng me. Jìsī shuō, bù suàn wèi shèng.
   1. 12. Гле, ако би ко носио свето месо у скуту од хаљине своје, или би се скутом својим дотакао хлеба или варива или вина или уља или каквог год јела, би ли се осветио? А свештеници одговорише и рекоше: Не.
    1. 11 13

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 一心二用
 2. 一搭兩用一搭两用
 3. 一舉兩用一举两用
 4. 不中用
 5. 不受用
 6. 不為人用不为人用
 7. 不用 (bùyòng)
 8. 不用客氣不用客气 (bùyòng kèqì)
 9. 不用心
 10. 不用忙
 11. 不用愁
 12. 不用看
 13. 不用著急
 14. 不用說不用说 (bùyòngshuō)
 15. 不用費事不用费事
 16. 不經用不经用
 17. 並用并用
 18. 中用 (zhōngyòng)
 19. 中用錢中用钱
 20. 乏用
 21. 亂用乱用 (luànyòng)
 22. 互用
 23. 交互作用
 24. 享用 (xiǎngyòng)
 25. 代用 (dàiyòng)
 26. 代用品 (dàiyòngpǐn)
 27. 代謝作用代谢作用
 28. 任用 (rènyòng)
 29. 任賢用能任贤用能
 30. 何用
 31. 作用 (zuòyòng)
 32. 佷用
 33. 使心用腹
 34. 使用 (shǐyòng)
 35. 使用借貸使用借贷
 36. 使用權使用权
 37. 使用率
 38. 使用錢使用钱
 39. 供用 (gōngyòng)
 40. 侵用
 41. 侵蝕作用侵蚀作用
 42. 便用
 43. 保用 (bǎoyòng)
 44. 信用 (xìnyòng)
 45. 信用交易
 46. 信用卡 (xìnyòngkǎ)
 47. 信用狀信用状 (xìnyòngzhuàng)
 48. 信用額度信用额度 (xìnyòng édù)
 49. 候用
 50. 借用 (jièyòng)
 51. 停用
 52. 備用备用 (bèiyòng)
 53. 備用品备用品 (bèiyòngpǐn)
 54. 備用車胎备用车胎
 55. 備而不用备而不用
 56. 僱用雇用 (gùyòng)
 57. 光化作用
 58. 光合作用 (guānghé zuòyòng)
 59. 光敏作用
 60. 兌用兑用
 61. 免疫作用
 62. 內用内用
 63. 兩用两用 (liǎngyòng)
 64. 公用 (gōngyòng)
 65. 公用事業公用事业
 66. 公用徵收公用征收
 67. 公用程式
 68. 公用費率公用费率
 69. 公用限制
 70. 公用電話公用电话 (gōngyòng diànhuà)
 71. 共用 (gòngyòng)
 72. 兼用 (jiānyòng)
 73. 冒用
 74. 冰河作用
 75. 凝結作用凝结作用
 76. 刁蹬用強刁蹬用强
 77. 分解作用
 78. 別有用心别有用心 (biéyǒuyòngxīn)
 79. 利息費用利息费用
 80. 利用 (lìyòng)
 81. 剛愎自用刚愎自用
 82. 剛戾自用刚戾自用
 83. 剛褊自用刚褊自用
 84. 剝蝕作用剥蚀作用
 85. 剝離作用剥离作用
 86. 副作用 (fùzuòyòng)
 87. 功用 (gōngyòng)
 88. 動用动用 (dòngyòng)
 89. 動用家事动用家事
 90. 包用
 91. 化學作用化学作用
 92. 占用
 93. 卵用雞卵用鸡
 94. 反作用
 95. 反作用力 (fǎnzuòyònglì)
 96. 取用
 97. 取精用弘
 98. 受用 (shòuyòng)
 99. 古為今用古为今用
 100. 各盡其用各尽其用
 101. 合成作用
 102. 合用
 103. 同化作用 (tónghuà zuòyòng)
 104. 吸附作用
 105. 吹蝕作用吹蚀作用
 106. 呼吸作用 (hūxī zuòyòng)
 107. 商用 (shāngyòng)
 108. 啟用启用 (qǐyòng)
 109. 善用 (shànyòng)
 110. 器用 (qìyòng)
 111. 嚼用
 112. 回春作用
 113. 回用
 114. 回饋作用回馈作用
 115. 固定作用
 116. 固氮作用
 117. 國用国用
 118. 均夷作用
 119. 執兩用中执两用中
 120. 墊用垫用
 121. 外用 (wàiyòng)
 122. 外用藥外用药 (wàiyòng yào)
 123. 大器小用
 124. 大材小用
 125. 大為受用大为受用
 126. 大用
 127. 套用
 128. 妙用 (miàoyòng)
 129. 妙用無窮妙用无穷
 130. 委用
 131. 學以致用学以致用 (xuéyǐzhìyòng)
 132. 學有所用学有所用
 133. 學非所用学非所用
 134. 官用
 135. 家用 (jiāyòng)
 136. 家用電器家用电器 (jiāyòng diànqì)
 137. 家用電玩家用电玩
 138. 家用電腦家用电脑
 139. 實用实用 (shíyòng)
 140. 實用主義实用主义 (shíyòngzhǔyì)
 141. 寬打窄用宽打窄用
 142. 將士用命将士用命
 143. 專款專用专款专用
 144. 專用专用 (zhuānyòng)
 145. 對品調用对品调用
 146. 小材大用
 147. 崩解作用
 148. 工業用圖工业用图
 149. 工業用水工业用水
 150. 工用
 151. 師心自用师心自用
 152. 常用詞常用词
 153. 廢物利用废物利用
 154. 廣用試紙广用试纸
 155. 引用 (yǐnyòng)
 156. 彊本節用强本节用
 157. 得用
 158. 御用 (yùyòng)
 159. 徵用征用 (zhēngyòng)
 160. 心無二用心无二用
 161. 心理作用
 162. 急用 (jíyòng)
 163. 恩威並用恩威并用
 164. 惡用恶用
 165. 意氣用事意气用事
 166. 感情作用
 167. 感情用事
 168. 慢用 (mànyòng)
 169. 慣用惯用 (guànyòng)
 170. 慣用語惯用语 (guànyòngyǔ)
 171. 應用应用 (yìngyòng)
 172. 應用數學应用数学 (yìngyòng shùxué)
 173. 應用文应用文 (yìngyòngwén)
 174. 應用科學应用科学
 175. 應用程式应用程式 (yìngyòng chéngshì)
 176. 應用軟體应用软体
 177. 成岩作用
 178. 成礦作用成矿作用
 179. 才大難用才大难用
 180. 抄用
 181. 投射作用
 182. 抗頡作用抗颉作用
 183. 抵用
 184. 拆用
 185. 拒用
 186. 持用
 187. 挪用 (nuóyòng)
 188. 排出作用
 189. 排水作用
 190. 採用采用 (cǎiyòng)
 191. 換位作用换位作用
 192. 援用 (yuányòng)
 193. 搬運作用搬运作用
 194. 撥用拨用
 195. 擅用
 196. 擢用 (zhuóyòng)
 197. 擴散作用扩散作用
 198. 支用 (zhīyòng)
 199. 收用
 200. 改用
 201. 效用 (xiàoyòng)
 202. 敘用叙用
 203. 施用
 204. 施謀用智施谋用智
 205. 施謀用計施谋用计
 206. 日用 (rìyòng)
 207. 日用品 (rìyòngpǐn)
 208. 春化作用
 209. 晉用晋用
 210. 替代作用
 211. 有個屁用有个屁用
 212. 有用 (yǒuyòng)
 213. 朋分花用
 214. 服用 (fúyòng)
 215. 材大難用材大难用
 216. 枉用心機枉用心机
 217. 柄用
 218. 核子作用
 219. 械用
 220. 棄瑕取用弃瑕取用
 221. 棄瑕錄用弃瑕录用
 222. 楚材晉用楚材晋用
 223. 標籤作用标签作用
 224. 機關用盡机关用尽
 225. 毗尼日用
 226. 民用 (mínyòng)
 227. 民用品
 228. 民用機場民用机场
 229. 氧化作用
 230. 氨化作用
 231. 永不錄用永不录用
 232. 求賢用士求贤用士
 233. 沉積作用沉积作用
 234. 沒中用没中用
 235. 沒用没用 (méiyòng)
 236. 沿用 (yányòng)
 237. 洗出作用
 238. 活學活用活学活用
 239. 活用 (huóyòng)
 240. 派上用場派上用场 (pàishàngyòngchǎng)
 241. 派用人員派用人员
 242. 流用
 243. 浪用
 244. 消化作用
 245. 淘選作用淘选作用
 246. 淨化作用净化作用
 247. 混合使用
 248. 潛龍勿用潜龙勿用
 249. 濫吃濫用滥吃滥用
 250. 濫用滥用 (lànyòng)
 251. 濾過作用滤过作用
 252. 火山作用
 253. 無所用心无所用心
 254. 無用无用 (wúyòng)
 255. 營業費用营业费用
 256. 物盡其用物尽其用
 257. 狠愎自用
 258. 甄用
 259. 用一當十用一当十
 260. 用不著 (yòngbùzháo)
 261. 用世
 262. 用之不竭
 263. 用事 (yòngshì)
 264. 用人 (yòngrén)
 265. 用代楮敬
 266. 用來用来 (yònglái)
 267. 用光 (yòngguāng)
 268. 用兵 (yòngbīng)
 269. 用兵如神
 270. 用其所長用其所长
 271. 用具 (yòngjù)
 272. 用刑 (yòngxíng)
 273. 用力 (yònglì)
 274. 用功 (yònggōng)
 275. 用勁用劲 (yòngjìn)
 276. 用匯用汇
 277. 用印
 278. 用命 (yòngmìng)
 279. 用品 (yòngpǐn)
 280. 用地 (yòngdì)
 281. 用場用场 (yòngchǎng)
 282. 用夏變夷用夏变夷
 283. 用天因地
 284. 用完 (yòngwán)
 285. 用工夫
 286. 用度
 287. 用心 (yòngxīn)
 288. 用心用意
 289. 用心竭力
 290. 用心良苦
 291. 用志不分
 292. 用情
 293. 用意 (yòngyì)
 294. 用戶用户 (yònghù)
 295. 用手
 296. 用料
 297. 用是
 298. 用智鋪謀用智铺谋
 299. 用武 (yòngwǔ)
 300. 用武之地
 301. 用水 (yòngshuǐ)
 302. 用法 (yòngfǎ)
 303. 用特
 304. 用盡用尽 (yòngjìn)
 305. 用盡心思用尽心思
 306. 用盡心機用尽心机
 307. 用管窺天用管窥天
 308. 用膳 (yòngshàn)
 309. 用舍失宜
 310. 用舍行藏
 311. 用茶
 312. 用處用处 (yòngchu)
 313. 用行舍藏
 314. 用計鋪謀用计铺谋
 315. 用詞用词 (yòngcí)
 316. 用語用语 (yòngyǔ)
 317. 用費用费
 318. 用賢任能用贤任能
 319. 用途 (yòngtú)
 320. 用逸待勞用逸待劳
 321. 用錢用钱
 322. 用錢如水用钱如水
 323. 用非其人
 324. 用非所學用非所学
 325. 用韻用韵
 326. 用項用项
 327. 用飯用饭
 328. 用餐 (yòngcān)
 329. 甭用
 330. 留心用意
 331. 異化作用异化作用 (yìhuà zuòyòng)
 332. 百無一用百无一用
 333. 盜用盗用 (dàoyòng)
 334. 相互作用 (xiānghù zuòyòng)
 335. 省喫儉用省喫俭用
 336. 省用足財省用足财
 337. 石化作用
 338. 硝化作用
 339. 礦化作用矿化作用
 340. 神機妙用神机妙用
 341. 私用
 342. 租用 (zūyòng)
 343. 移情作用
 344. 移用
 345. 竊用窃用
 346. 管用 (guǎnyòng)
 347. 節用节用
 348. 節用厚生节用厚生
 349. 節用愛人节用爱人
 350. 節用裕民节用裕民
 351. 糖解作用
 352. 經世致用经世致用
 353. 緊用項紧用项
 354. 績用绩用
 355. 罕用
 356. 習用习用
 357. 老朽無用老朽无用
 358. 耐用 (nàiyòng)
 359. 聘用 (pìnyòng)
 360. 聘用人員聘用人员
 361. 聚礦作用聚矿作用
 362. 聽用听用
 363. 自作自用
 364. 自淨作用自净作用
 365. 自用
 366. 自用車自用车
 367. 致用
 368. 舍短用長舍短用长
 369. 花用
 370. 著用
 371. 蒲鞭不用
 372. 蒸散作用
 373. 藥用药用
 374. 藥用植物药用植物
 375. 虹吸作用
 376. 補償作用补偿作用
 377. 襲用袭用
 378. 言聽計用言听计用
 379. 訴訟費用诉讼费用
 380. 試用试用 (shìyòng)
 381. 誤用误用
 382. 調用调用
 383. 財用财用
 384. 費用费用 (fèiyòng)
 385. 貼補家用贴补家用
 386. 資用资用
 387. 購用购用
 388. 起用 (qǐyòng)
 389. 軍用军用 (jūnyòng)
 390. 軍用機場军用机场
 391. 轉化作用转化作用
 392. 迴饋作用回馈作用
 393. 通用 (tōngyòng)
 394. 連用连用 (liányòng)
 395. 進用进用
 396. 運用运用 (yùnyòng)
 397. 運用自如运用自如
 398. 道謀是用道谋是用
 399. 道路用地
 400. 遣辭用句遣辞用句
 401. 適材適用适材适用
 402. 適用适用 (shìyòng)
 403. 選用选用 (xuǎnyòng)
 404. 邊際效用边际效用
 405. 重用 (zhòngyòng)
 406. 量才錄用量才录用
 407. 量材錄用量材录用
 408. 鈣化作用钙化作用
 409. 錄用录用 (lùyòng)
 410. 錐刀之用锥刀之用
 411. 防衛作用防卫作用
 412. 隨插即用随插即用
 413. 離峰用電离峰用电
 414. 零用 (língyòng)
 415. 零用金
 416. 零用錢零用钱 (língyòngqián)
 417. 需用
 418. 韓信用兵韩信用兵
 419. 頂用顶用
 420. 須用须用
 421. 顎化作用颚化作用
 422. 類推作用类推作用
 423. 風化作用风化作用
 424. 食用 (shíyòng)
 425. 食用根
 426. 食用色素
 427. 飲用饮用 (yǐnyòng)
 428. 體用体用
 429. 鹽析作用盐析作用


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

Референце

Спољашње везе


Претходна Страна Наредна

100 102